Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.

Steunfonds Hulpbehoevende Studenten (SHS)

De Gereformeerde Kerken hebben een eigen opleiding voor predikanten.

Deputaten Ad Art. 19 KO zijn er voor financiële ondersteuning voor deze theologische studenten.

Deputaten zijn aangesteld door de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, in haar vergadering van 8 september 2012 te Hasselt. Op deze pagina vindt u uitleg en informatie. Als u ons wil ondersteunen kunt u een gift overmaken op onze bankrekening:

Te name van: Fonds Fin. Ondersteuning Theologische Studenten.
IBAN : NL70 INGB 0006 4116 24
BIC : INGBNL2A

Ter informatie: we hebben een ANBI status.
Onze ANBI gegevens kunt u hier inzien.

MEERJARIGBELEIDSPLAN
VAN HET DEPUTAATSCHAP AD. ARTIKEL 19 K.O. VAN
DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND (hersteld)


Definities:

In dit meerjarig beleidsplan wordt verstaan onder:
 1. Opleiding: de Opleiding tot de Dienst des Woords van De Gereformeerde Kerken;
 2. Deputaten: de deputaten ad artikel 19 van de kerkorde,  benoemd door de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken;
 3. Regeling studiefinanciering: Regeling betreffende de studiefinanciering voor studenten van De Gereformeerde Kerken in Nederland, artikel 19 KO;
 4. Student: Hij die de Opleiding tot de Dienst des Woords van De Gereformeerde Kerken volgt dan wel als cursist de vooropleiding volgt.


De deputaten voeren het hierna vastgestelde beleid.
 1. Zij zullen overeenkomstig art. 19 van de kerkorde waar nodig de studenten aan de Opleiding tot de Dienst des Woords van De Gereformeerde Kerken financiële ondersteuning bieden volgens de daartoe vastgestelde regeling. Zij dienen daarbij de bepalingen van de regeling studiefinanciering in acht te nemen. Ingeval  van onvoorziene  en ingrijpende  ontwikkelingen op het gebied van de rijksstudiefinanciering zullen zij naar bevind van zaken handelen. Zij zullen daarbij doel en uitgangspunt van de kerkelijke steunverlening in het oog dienen te houden.
 2. Zij houden zo spoedig mogelijk na hun benoeming een constituerende vergadering waarin zij uit hun midden een voorzitter, secretaris  en penningmeester verkiezen en treffen daarbij een regeling voor vervanging van hun functie indien de omstandigheden dat wenselijk maken.
 3. Zij zorgen voor het aanvragen van de benodigde bankrekeningen en bepalen welke personen tekeningbevoegdheid hebben en doen de aanvraag tot ANBI status aan de Belastingdienst.
 4. Zij dragen er zorg voor om aan studenten en aankomende studenten voldoende informatie te bieden betreffende de mogelijkheden tot financiële ondersteuning. Zij verstrekken daarbij aanvraagformulieren aan de ingeschreven studenten en aan allen die daartoe een verzoek indienen.
 5. Met gegadigden voor steunverlening die zich voor het eerst melden, zal door de deputaten een gesprek betreffende hun schriftelijke aanvraag worden gevoerd. Voorts zullen de deputaten gedurende de periode jaarlijks een of meer gesprekken voeren met de betrokken studenten betreffende hun financiële situatie. Aan studenten aan wie reeds leningen zijn verstrekt en die nog staan ingeschreven aan de Opleiding, wordt ongevraagd een aanvraagformulier toegezonden.
 6. Binnen een termijn van drie maanden na ontvangst van de benodigde gegevens stellen deputaten de steunbedragen vast. Deputaten controleren de juistheid van de aangeleverde gegevens. Zo nodig corrigeren zij achteraf op basis van nader verstrekte gegevens de berekeningen. Zij zorgen voor een goed archiefbeheer van de door hen ontvangen bescheiden en van de afschriften van de correspondentie.
 7. Zij stellen een steunfonds hulpbehoevende studenten in, waarvoor zij binnen de kerken gelden werven middels giften, collecten en legaten etc.
 8. Zij doen volgens een (zo mogelijk meerjaren-) begroting de nodige uitgaven en heffen daartoe een quotum van de kerken.
 9. Zij vergaderen tenminste tweemaal per jaar en verder wanneer twee of meer deputaten dat wenselijk achten
 10. Zij laten elk jaar hun financiële verantwoording controleren door één van de kerken van de classis die door de synode is aangewezen.
 11. Zij geven van al hun werkzaamheden en van hun financiële beheer een schriftelijk rapport aan de eerstvolgende Generale Synode; zij verzenden dat rapport en de bijbehorende verklaring van de controle van de administratie, uiterlijk vier maanden voor de aanvang van de Generale Synode, aan de samenroepende kerk en de kerken, waarbij de vertrouwelijkheid inzake de personen gewaarborgd is.
 12. Zij zullen hun archief zowel in papieren- als ook in digitale vorm (pdf formaat op CD-rom) uiterlijk na zes jaar overdragen aan de archivaris van de Generale Synode.

Vastgesteld te Hasselt, op 30 november 2012.