Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.

Opleiding tot de dienst des Woords

uitgaande van De Gereformeerde Kerken in Nederland


De Gereformeerde Kerken in Nederland hebben een eigen opleiding voor predikanten.
Op deze pagina vindt u uitleg hierover en diverse documenten die betrekking hebben op de Opleiding.
 

Roeping en realisering eigen Opleiding tot de Dienst des Woords

Het is de roeping van de kerken, naar art. 18 van de Kerkorde, om zorg te dragen voor de opleiding tot de dienst des Woords. Om in de weg van onderwijs en begeleiding bekwame en trouwe predikanten te mogen ontvangen die in de gemeenten naar waarheid het Woord kunnen verkondigen en de sacramenten bedienen, en die Schriftuurlijke leiding kunnen geven aan kerkenraad en gemeente.
`Voor de kerken, door de kerken`.

Externe opleidingen kunnen de vereiste schriftgetrouwheid niet waarborgen, zoals ons is gebleken bij de studie van onze studenten bij reeds bestaande opleidingsinstuten. De Gereformeerde Kerken hebben daarom op de generale synoden te Emmen 2009-2010 en Hasselt 2011-2012 besloten, om de Opleiding niet langer grotendeels uit te besteden, maar zoveel mogelijk onder de eigen verantwoordelijkheid van de kerken te laten vallen. Hiertoe is een eigen Opleiding tot de Dienst des Woords ingesteld die ingevuld wordt door een College van Opleiding. Eventueel kunnen losse vakken elders worden ingekocht, zolang dit gewenst en verantwoord is.

De opleiding van de studenten als geheel is niet van overheidswege erkend of gesubsidieerd. De studenten zullen daarom geen door het rijk erkende diploma’s kunnen behalen en geen studiefinanciering van het rijk ontvangen. Daar staat tegenover dat er op deze wijze een voluit gereformeerde Opleiding kan zijn, waarbij in het onderwijs naar de zuivere leer van de Schrift ook de nodige aandacht aan bestrijding van dwaalleer zal kunnen worden besteed.

Statuut van de Opleiding

De kerken hebben voor de Opleiding een Statuut opgesteld dat als basis dient voor haar inrichting en functioneren. De laatste versie kunt u hier lezen.
 

Curriculum en studiegids

De duur van de Opleiding tot de Dienst des Woords is vastgesteld op 5 jaar, waarbij een indeling in Fase 1 (3 jaar) en Fase 2 (2 jaar) wordt aangehouden. Deze tweedeling, hoewel voor de eigen opleiding niet strikt noodzakelijk, houdt vooral verband met eventuele inkoop van vakken aan externe instituten.
Ze sluiten om die reden aan bij de op universiteiten gebruikelijke indeling in bachelor en master.

De meest recente versie van de studiegids kunt u hier bekijken. Deze verstrekt informatie over de inhoud van de opleiding en de eisen die gesteld worden.
 

College van Opleiding tot de Dienst des Woords

Het College van Opleiding wordt momenteel gevormd door:

T.L. Bruinius, docent kerkgeschiedenis, symboliek, poimeniek, catechese
Ds. E. Heres, docent kerkrecht
Dr. P. van Gurp, docent exegese OT en NT, bijbelkennis, canoniek OT, historia revelationis OT, algemene diaconiologie, praktische homiletiek, apologetiek, evangelistiek en missiologie
Dr. S. de Marie, opleider en docent inleiding theologie, dogmatiek, ethiek, historia revelationis NT,   hermeneutiek, homiletiek en liturgiek.
 

Studenten

Een kandidaat-student dient lid te zijn van één van de kerken van het kerkverband van De Gereformeerde Kerken in Nederland of van een kerk in een ander land waarmee de kerken een zusterkerkrelatie hebben. De toelating is slechts mogelijk na overlegging van een gunstig attest van zijn kerkenraad en na een gesprek met de opleider dat door hem als positief wordt beoordeeld. (zie voor verdere vereisten de Studiegids)
 

ANBI

ANBI gegevens kunt u hier inzien.