Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.

Concept-agenda 4e vergadering: 10 maart 2018

Broeders en zusters,

Straks volgt alweer de vierde zitting van de Generale Synode 2017-2018 van De Gereformeerde Kerken, samengeroepen door DGK Lansingerland. Dit schrijven is een ‘populaire versie’ van de conceptagenda voor deze 4e vergadering, die Deo Volente zal plaatsvinden zaterdag 10 maart 2018 in het kerkgebouw De Hoeksteen, Scheldelaan 141 in Zwolle. Dit is een conceptagenda, dus de disclaimer is dat alles wel onder voorbehoud van wijzigingen is. De synode zal om 10.00u beginnen en rond 15.30u afsluiten. De pauze is gepland tussen 12.30 en 13.30.

Na de vaste onderdelen op de agenda (opening, mededelingen, de verslaglegging van de vorige vergadering en in- en uitgegane stukken) zal als eerste plaatsvinden een presentatie van student P. Heres, de (enige) student die momenteel verbonden is aan de opleiding van onze kerken. Deze presentatie is publiek, dus ieder is van harte uitgenodigd.

Vervolgens staat op de agenda een viertal revisieverzoeken, die allen herziening (dat is revisie) vragen van een besluit, dat door de vorige synode (de synode van Groningen 2014-2015) is genomen. Allereerst zal behandeld worden een revisieverzoek met betrekking tot het kerkblad de Bazuin (tegen besluit 7.07 in de acta van GS Groningen). Vervolgens een revisieverzoek dat betrekking heeft een besluit inzake de leespreken (tegen besluit 3.02 en 3.03 in de acta van GS Groningen). Dan een revisieverzoek over een besluit, dat de inhoud van een artikel in de Bazuin raakt (tegen besluit 7.04 in de acta van GS Groningen). En tot slot een revisieverzoek over het afgewezen verzoek aan de vorige synode om onderzoek te doen naar het opstellen van een nieuwe geloofsbelijdenis (tegen besluit 7.02 in de acta van GS Groningen). Mochten al deze agendapunten niet voor de middagpauze behandeld kunnen worden, dan zal het één en ander waarschijnlijk opschuiven tot de tweede helft van de middag.

Na de middagpauze zal de vergadering beginnen met het rapport van deputaten curatoren van het landelijk kerkblad de Bazuin en de websites. Het rapport van deze deputaten kunt u ook vinden op de website. Onder meer zal gesproken worden over dat onderdeel van het rapport, waarin de deputaten een nieuwe organisatiestructuur voorstellen voor het kerkblad de Bazuin.

Dan volgen twee verschillende appelschriften, die handelen over besluiten van classis Noord-Oost.

Zoals het nu lijkt zal de synode nagenoeg de hele dag publiek vergaderen. Leden van het kerkverband zijn daarom van harte uitgenodigd van deze vierde zitting van de generale synode bij te wonen.

Verder vindt u hieronder nog een overzicht van de data voor de komende synodevergaderingen. Zoals u kunt zien is de laatste vergadering gepland op zaterdag 2 juni. In het middaggedeelte (vanaf 13.30u) zal dan de officiële sluiting van de synode plaatsvinden. Noteert u het alvast in uw agenda, als u aanwezig wilt zijn.

Met broedergroet,

namens het moderamen,

C. Koster, scriba II van de generale synode
 

-----
 

5e GS, Zaterdag 7 april 2018, in de Hoeksteen in Zwolle

Voorstel classis Zuid-West inzake meldpunt seksueel misbruik

Deputaten liturgische voorzieningen

Deputaten binnenlandse betrekkingen (ACOBB)

 

6e GS, Zaterdag 21 april 2018, in het Teeuwland in Hasselt

Deputaten buitenlandse kerken (BBK)

Brief van DGK Dalfsen inzake zusterkerkrelatie met LRCA

 

7e GS, zaterdag 2 juni 2018, in de Hoeksteen in Zwolle

Ochtendgedeelte, eventueel resterende onderwerpen

Middag: sluiting