Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.

Deputaatschap Archief- en Documentatiecentrum en Website (ADC)

Het deputaatschap Archief en DocumentatieCentrum (ADC) is ingesteld door de synode van Groningen 2014 middels het samenvoegen van de twee reeds bestaande deputaatschappen Documentatie en Archief.
 
Het deputaatschap ADC heeft als doel om:
  • de geschiedenis van de kerken vast te leggen en waar mogelijk te ontsluiten
  • stukken van de Generale Synode en haar deputaten te archiveren
  • de website van de kerken te beheren
 
Door de synode van Hasselt 2011 was het deputaatschap Documentatie ingesteld. Dit deputaatschap heeft zich beziggehouden met het opstellen van een advies aan de synode van Groningen over het opzetten van een documentatiecentrum. Tevens waren de deputaten begonnen met het verzamelen van zoveel mogelijk documenten die verband houden met de geschiedenis van De Gereformeerde Kerken, met name de gang van zaken in de aanloop naar de Vrijmaking van 2003/2004. Ook was er een begin gemaakt met het inrichten van een documentatiecentrum om de documenten te kunnen opslaan. Daarvoor werd (en wordt nu nog) van het deputaatschap Opleiding tot de Dienst des Woords een gedeelte van de Opleidingsbibliotheek in Zwolle gehuurd.
 
Gaandeweg bleek de hoeveelheid geschikt materiaal niet voldoende om een apart deputaatschap in stand te houden. Omdat een zeer nauwe samenwerking tussen Documentatie en Archief sowieso noodzakelijk is, en omdat de archivaris had aangegeven dat zijn werkzaamheden te uitgebreid waren voor één persoon, besloot de synode tot het samenvoegen van het deputaatschap Documentatie en het deputaatschap Archief tot een nieuw deputaatschap: Archief en DocumentatieCentrum (ADC). Ook was integratie van beide deputaatschappen bevorderlijk voor het uitvoeren van de diverse werkzaamheden. Het deputaatschap ADC is zodoende op een betere manier doorgegaan met het werk dat tot dan toe afzonderlijk door de archivaris en door het ‘oude’ deputaatschap Documentatie werd gedaan.
 
Naar aanleiding van het rapport van de Deputaten Curatoren Landelijk kerkblad en websites is door de Generale Synode van Lansingerland 2017-2018 besloten het landelijk kerkblad De Bazuin te verzelfstandigen. Daardoor is het deputaatschap Curatoren Landelijk kerkblad en websites opgeheven en besloten om het beheer en onderhoud van de landelijke website toe te voegen aan het deputaatschap ADC. De instructie van het deputaatschap is terug te vinden in de acta van de GS Lansingerland.
 
Vanuit haar opdracht is het deputaatschap voortdurend op zoek naar documenten die betrekking hebben op de geschiedenis van de kerken, met name uit de tijd rond de Vrijmakingen van 2003/2004 en 2010.  Maar uiteraard zijn documenten, vanaf 2003 tot heden, die de geschiedenis van de kerken weergeven, ook welkom. Wellicht zijn er broeders en zusters en/of kerken die documenten bezitten met betrekking tot deze periode. Zij worden verzocht contact op te nemen met de secretaris van het deputaatschap, via het e-mailadres: adc@dgkh.nl, om te bespreken of deze documenten, of (digitale) kopieën daarvan, in het documentatiecentrum kunnen worden opgenomen.
 
De komende tijd hopen we op deze pagina een link te plaatsen naar een overzicht van inmiddels door het deputaatschap verzamelde documenten.
 
Deputaten:
br. L. Kampinga (archivaris en secretaris), DGK Zwolle
br. T.M. de Marie (voorzitter), DGK Zwolle
br. R.B. Sikkens, DGK Zwolle
br. R. Tigelaar (penningmeester), DGK Assen

Voor de ANBI-gegevens klik hier.