Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.

De Gereformeerde Kerken (hersteld)

Wentel uw weg op de HERE en vertrouw op Hem en Hij zal het maken (Psalm 37:5)
De Gereformeerde Kerken (hersteld) zijn de voortzetting van de Gereformeerde Kerken.

De kerken hebben het kerkverband van De Gereformeerde Kerken (hersteld) gevormd in de jaren 2003 en 2004.

De grondslag van De Gereformeerde Kerken (hersteld) is: geheel de Schrift, zoals wij daarvan belijdenis doen in de belijdenisgeschriften, te weten De Apostolische Geloofsbelijdenis, De Geloofsbelijdenis van Nicea, De Geloofsbelijdenis van Athanasius, De Nederlandse Geloofsbelijdenis, De Heidelbergse Catechismus en De Dordtse Leerregels en eveneens conform de afspraken in De Dordtse Kerkenordening zoals deze door de te Mariënberg gehouden synode is vastgesteld op 30 september 2006. De Gereformeerde Kerken (hersteld) zoeken de eenheid met allen die deze grondslag in woord en daad onderschrijven.

Concept-agenda 4e vergadering: 10 maart 2018

Straks volgt alweer de vierde zitting van de Generale Synode 2017-2018 van De Gereformeerde Kerken, samengeroepen door DGK Lansingerland. Dit schrijven is een ‘populaire versie’ van de conceptagenda voor deze 4e vergadering, die Deo Volente zal plaatsvinden zaterdag 10 maart 2018 in het kerkgebouw De Hoeksteen, Scheldelaan 141 in Zwolle. Dit is een conceptagenda, dus de disclaimer is dat alles wel onder voorbehoud van wijzigingen is. De synode zal om 10.00u beginnen en rond 15.30u afsluiten. De pauze is gepland tussen 12.30 en 13.30.

Gezamenlijk persverslag namens DGK en GKN afgevaardigden

Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van De Gereformeerde Kerken (DGK) en Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) met elkaar gesproken. Tussen beide kerken is er gesprek sinds begin 2016 en ligt er een briefwisseling. De agenda van de bespreking van 17 februari bestond uit het bespreken van die briefwisseling en de toelichting die daarop vanuit de GKN gegeven zou gaan worden volgens de opdracht die de GKN synode op 17 november jl. daartoe gegeven heeft.

Aanmelden en inloggen voor preken

De gegevensbank van preken is beschikbaar op de website. Om hiertoe toegang te krijgen kan u zich aanmelden via http://www.gereformeerde-kerken-hersteld.nl/user/register
Na goedkeuring van het gebruikers account kan u preken zoeken en inzien.

Brief van deputaten ACOBB aan GKN

De deputaten ACOBB hebben een reactie gestuurd aan de GKN, dit naar aanleiding van de door de GKN gezonden brief aan de synode (d.d. 12 maart 2016).
Lees deze reactie